Eis trip khochang sasiwimon Jantarika

จัดทำโดย
1. นางสาวศศิวิมล คณะค่าย เลขที่ 12
2. นางสาวจันทริกา เพ็งแจ่ม เลขที่ 21
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

Advertisements
Categories: ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

เพลงฟิสิกส์ (ช่างไม่รู้เลย)

เพลงฟิสิกส์ (ช่างไม่รู้เลย)
จัดทำโดย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 EIS.
1. นายกฤษณพงษ์  ประชุมแสน

2. นายพิพัฒน์ศักดิ์  ไชยวงษ์

3. นายวสุวิชย์เฉิดละออ

4. นางสาวศศิวิมล  คณะค่าย

5. นางสาวสิริกร  ทองคำ

6. นางสาวสุทธิกานต์  ขินานา

7. นางสาวขวัญชนก  ครสรขันธุ์

Categories: ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

เพลงฟิสิกส์ loving u

เพลงฟิสิกส์ loving u
จัดทำโดย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 EIS.

1. นางสาวเกษมณี  ภูกา
2. นางสาวธิดาวัลย์ พานวาวแวว

3. นางสาวพินธุสร  แสนยะมุล

4. นางสาววรางคณา  สายสมร

5. นางสาวปรัชญาภรณ์  ยันตะบุตร

6. นายชวนันท์  ทองดี

Categories: ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

เพลงฟิสิกส์ (กรุณาเรียนให้จบ)

เพลงฟิสิกส์ (กรุณาเรียนให้จบ)

Categories: ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

บลอกที่ WordPress.com .